Tuulivoimapuisto

Tuulivoimapuisto

Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista (eli tuuliturbiineista), huoltoteistä, voimalat tuulipuiston sisäiseen sähköasemaan yhdistävästä 20 kV maakaapeliverkostosta, sähköasemasta sekä valtakunnanverkkoon liittymistä varten rakennettavasta 110 kV ilmajohdosta.

Tuulivoimalat

Tuulivoimalat koostuvat perustuksista, tornista, konehuoneesta ja roottorista.

Nykyaikaiset tuulivoimalat ovat tyypillisesti yksikköteholtaan 2–4 MW.

Tuulivoimalan torni on joko kokonaan terästä tai betonia tai se voi olla ns. hybridi, jonka alaosa on betonia ja yläosa terästä. Voimalan napakorkeus (kohta, jossa roottori liittyy konehuoneeseen) on 120–140 m ja roottorin siiven pituus noin 60 m, eli korkeimmillaan siiven kärki nousee noin 200 metrin korkeuteen.

Tuulivoimaloiden perustukset suunnitellaan alueen maaperän ja pohjaolosuhteiden mukaan. Tavallisin perustustapa on raudoitettu, valuna tehtävä betonilaatta. Betonilaatan halkaisija on noin 15–25 metriä. Jos maaperä ei ole riittävän kantavaa, sen alle voidaan joutua tekemään massanvaihtoa ja/tai paalutus. Mikäli voimalat sijoitetaan ehjälle kallioalueelle, perustukset voidaan ankkuroida kallioon.

Huoltotiet

Tuulivoimaloiden rakentamista ja huoltoa varten rakennetaan sorapintaiset huoltotiet, jotka ovat 6-12 metriä leveitä. Olemassa olevaa tiestöä pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään. Tarpeen mukaan tiestöä parannetaan ja uutta tietä rakennetaan. Tuulipuiston sisäiset maakaapelit pyritään sijoittamaan teiden yhteyteen.

Teitä ja kuljetuksia suunniteltaessa otetaan huomioon tuulivoimaloiden roottorin siipien pituus. Tuulivoimalaitoksen käyttöaikana tuulivoiman tuottaja pitää huolta teiden kunnossapidosta ja niiden aurauksesta. Tiet palvelevat myös maanomistajia ja muita alueella liikkuvia. Tuulivoimapuistoa ei aidata muuten paitsi sähköaseman osalta.

Rakentamisvaihe

Tuulipuiston rakentamisvaiheen kesto riippuu puiston koosta. Yleensä rakentamisvaihe kestää 1-2 vuotta. Rakennustöiden aluksi puustoa poistetaan kunkin tuulivoimalan paikalta noin 0,5 hehtaarin alueelta ja lisäksi mahdollisten uusien teiden ja sähkösiirtolinjan kohdalta.

Tieverkoston kunnostamisen ja rakentamisen yhteydessä tuulivoimalapaikkojen viereen rakennetaan asennusalueet tuulivoimaloiden pystyttämiseen tarvittavia nostureita ja muuta kalustoa varten. Lisäksi rakennetaan perustukset.

Samaan aikaan rakennetaan myös tuulipuiston sähköasema, maakaapeliverkosto ja voimajohtolinja. Kun perustukset ja tiet ovat valmiit, voimalakomponentit voidaan kuljettaa paikalle ja pystyttää voimalat. Tämän jälkeen voimalat liitetään verkkoon, testataan ja otetaan käyttöön.

Huolto

Tuulivoimalan tekninen käyttöikä on 20–30 vuotta, jonka aikana laitteistoa huolletaan voimalavalmistajan huolto-ohjelman mukaisesti 1-2 kertaa vuodessa. Näiden säännöllisten käyntien lisäksi voimaloissa tehdään satunnaisia huoltokäyntejä mahdollisten vikojen ilmaantuessa. Käyttöiän jälkeen tuulivoimala peruskorjataan, puretaan tai korvataan uudella.

Kun voimala poistetaan käytöstä, se voidaan purkaa käyttäen samanlaista kalustoa kuin pystytyksessä. Voimalat on mahdollista poistaa alueelta perustuksia myöten ja sijaintipaikat voidaan maisemoida ympäröivän maiseman mukaisesti.