Tuulivoiman vaikutukset ympäristöön

Tuulivoiman vaikutukset ympäristöön

Tuulivoima on energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Kuten kaikella energiatuotannolla, myös tuulivoimalla on ympäristövaikutuksia.

Melu ja varjovälke

Tuulivoimalaitosten äänet syntyvät lapojen aerodynaamisesta äänestä sekä sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien, kuten vaihteisto, generaattori ja jäähdytysjärjestelmät, äänistä. Määriteltäessä tuulivoimalan lähtöäänitasoa voimalasta aiheutuva äänihaitta mitataan suurimmalla mahdollisella tuotantoteholla. Silloin voimalasta lähtevä äänikin on suurimmillaan.

Tällä suurimmalla mahdollisella äänitasolla mallinnetaan suunnitellusta tuulivoimahankkeesta aiheutuva äänihaitta. Oletuksena on tällöin, että kaikki tuulivoimahankkeen voimalat toimivat maksimaalisella tuotantotehollaan yhtäaikaisesti. Tällöin saadaan maksimimelutaso, jota ei esiinny kuitenkaan vuodessa kuin korkeintaan 30 % ajasta.

Mallinnukset tehdään voimassa olevien standardien mukaan siten, että 10 m korkeudella maan pinnasta oletetaan tuulennopeudeksi 8 m/s. Mallinnuksissa myös matalataajuinen ääni ja sen kulkeutuminen sisätiloihin otetaan huomioon.

Tuulivoimasta aiheutuva ääni on noin 40 dB noin 500–700 metrin päässä. Äänitaso vastaa nykyaikaisesta tiskikoneesta aiheutuvaa ääntä. Esimerkiksi normaalit kodin äänet ovat noin 40–45 dB,. Toimistossa melutaso nousee noin 50–60 dB:n tienoille ja liikkuvassa autossa koetaan noin 70 dB:n äänitaso. Kodeissa lujaa vauhtia yleistyvät ilmalämpöpumput aiheuttavat tyypillisesti noin 50–60 dB:n äänen.

Tuulivoimaloista lähtevä ääni riippuu tuulivoimalasta ja sen ominaisuuksista. Eri tuulivoimaloiden lähtöäänitasot eroavat toisistaan. Lähtöäänitasoon vaikuttavat tuulivoimaloiden suunnittelu ja mm. aerodynaamiset ominaisuudet, ei generaattorin teho.

Auringon paistaessa tuulivoimalan taakse syntyy liikkuvia varjoja, kun tuulivoimalan roottori pyörii. Varjon aiheuttaa siipien liike. Tätä vaikutusta kutsutaan välkevaikutukseksi. Vaikutuksen voi havaita enimmillään 1-2 km päähän tuulivoimalasta. Välke on kuitenkin havaittavissa vain aurinkoisimpina päivinä ja vain tiettyinä tunteina vuorokaudessa.

Tuulivoiman vaikutukset luontoon

Tuulivoimalla saattaa olla vaikutuksia alueen linnustoon ja tuulivoimaloiden perustusten ja alueelle rakennettavien yhdysteiden osalta myös muuhun luontoon.

Yksi tuulivoimala perustuksineen ja nostoalueineen vaatii noin 0,5ha:n puustovapaan huoltoalueen. Tuulivoimalat, niiden huoltoalue ja tuulipuiston sisäiset tiet vievät yhteensä noin 3-4 % tuulipuiston pinta-alasta. Tuulipuistoalueella voi jatkaa maanviljelyä ja metsänhoitoa, marjastusta ja kalastusta kuten ennenkin ja niissä voidaan hyödyntää alueelle rakennettavaa tiestöä.

Tuulivoimalat eivät aiheuta lähiympäristölleen merkittäviä turvallisuusriskejä. Talven aikana on mahdollista, että tuulivoimalan lavoista ja tornista irtoaa jäätä ja lunta. Riski irtoilemiseen on kuitenkin hyvin pieni.

Tuulivoimalan käyttö ei vaikuta sen ympärillä olevaan kasvillisuuteen.

Tuulivoimaloiden vaikutukset linnustoon aiheutuvat pääasiassa käyntiäänen ja lapojen liikkeen vaikutuksesta. Lintujen törmäysvaara on selvityksissä todettu melko pieneksi. Törmäysriskin suhteen on havaittu, että linnut tottuvat tuulivoimaloihin ja osaavat lähes poikkeuksetta väistää niitä.

Kilometrin mittainen tuulivoimalarivi aiheuttaa keskimäärin vähemmän lintukuolemia kuin kilometri maantietä tai korkeajännitejohtoa (J. Koistinen: Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset, 2004. Ympäristöministeriö). Isojen tuulipuistojen rakentamista tulee kuitenkin välttää muuttolintujen päämuuttoreiteille ja levähdyspaikkojen läheisyyteen. Tuulivoimaloilla voi olla samantyyppisiä vaikutuksia lepakoihin kuin lintuihin. Tuulivoimaloiden suunnittelua lepakoiden kannalta merkittäville alueille tulee välttää.

Tuulivoiman vaikutukset maisemaan

Tuulivoimalat ovat isoja rakennelmia, jotka voivat näkyä selkeällä säällä 10 km:n päähän. Tuulivoimalan näkyvyyteen vaikuttavat turbiinitornin ja sen lapojen koko. Tuulivoimalan vaikutuksesta maisemaan ei ole konkreettista vaaraa tai haittaa ihmiselle.

Tuulivoimahankkeen suunnittelussa selvitetään aina sen vaikutukset maisemaan. Maisema on jatkuvasti muuttuva kokonaisuus. Maisematyyppi määräytyy maisemarakenteen, maisemakuvan, maankäytön sekä kulttuuri- ja luonnonpiirteiden avulla.

Maiseman muutos voi olla nopeaa tai edetä vaiheittain. Visuaaliset muutokset voivat vaikuttaa myös ihmisiin. Eri ihmisryhmät voivat kokea ympäristön muutokset eri tavoin, mutta muutokset voivat olla yleisesti joko positiivisia tai negatiivisia.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan turbiinien vaikutusta arvokkaisiin maisema-alueisiin. Maiseman muuttumisesta ei aiheudu ihmiselle fyysistä haittaa, mutta se voidaan kokea negatiivisena etenkin juuri turbiinien pystytyksen jälkeen, kun maisema on vielä uusi.