Ympäristönvaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristönvaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on välttämätön kaikissa yli 10 tuulivoimalan hankkeissa. YVA-menettely lisää kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Lisäksi YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. YVA-menettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely, joten arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä tuulipuiston toteuttamisesta.

YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominaisuudet ja tekniset ratkaisut sekä arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.

YVA-prosessin aikana YVA-viranomainen (paikallinen ELY-keskus) järjestää kaksi yleisötilaisuutta.

YVA:n etenemistä seuraamaan perustetaan myös eri sidosryhmistä koostuva YVA Seurantaryhmä. Ryhmän tarkoituksena on kerätä tietoa ja näkemyksiä eri näkökulmista, jakaa tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista eri osapuolille sekä edistää vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Lisäksi ryhmä varmistaa, että ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävät tiedot ovat ajantasaisia ja mahdollisimman kattavia.