Kysymyksiä ja vastauksia

Tälle sivulle on listattu usein kysyttyjä kysymyksiä tuulivoimasta ja Otsotuulen hankkeista. Jos et löydä tältä sivulta vastauksia mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, voit myös kysyä niitä suoraan meiltä.

Tuuleeko Suomessa riittävästi?

Suomen tuuliolosuhteet ovat hyvät. Rannikolla ja tuntureilla tuulee eniten, ja talvella tuulee enemmän kuin kesällä. Tuulisuutta on selvitetty työ- ja elinkeinoministeriön johdolla vuonna 2009 valmistuneessa Tuuliatlaksessa.

Ovatko tuulivoimalat vaaraksi linnuille?

Suurin osa linnuista ei kärsi tuulivoimaloista. BirdLife Suomen mukaan pesivien lintujen ei ole juurikaan todettu häiriintyvän tuulivoimaloista joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Muuttolinnut taas pystyvät yleensä kiertämään voimalat muuttomatkoillaan. Petolintujen tiedetään kuitenkin törmänneen tuulivoimaloihin, ja vesi- ja kosteikkolinnut voivat häiriintyä voimaloista. Otsotuuli selvittää linnustovaikutukset perusteellisesti jokaisessa hankkeessaan ja tekee selvitysten perusteella päätökset tuulivoimaloiden sijoittamisesta niin, että linnut häiriintyvät mahdollisimman vähän. Tuulivoimaloita ei myöskään rakenneta lintujen päämuuttoreittien varrelle eikä uhanalaisten lajien pesimäalueille.

Kuuluuko voimalan ääni kotiini asti?

Tuulivoimalan roottorin lavat aiheuttavat humisevaa ääntä pyöriessään. Lisäksi voimalan koneisto synnyttää mekaanista ääntä. Voimaloiden äänen etenemiseen vaikuttaa muun muassa maasto ja kasvillisuus. Ihmiset myös kokevat äänen hyvin eri tavoin. Karkeasti arvioiden äänen voimakkuus alittaa ympäristöministeriön 40 dB:n rajan useimmiten 700-1000 metrin etäisyydellä voimaloista. Kesällä 2013 tehdyn kyselyn mukaan useimmat alle kilometrin päässä tuulivoimaloista asuvat ihmiset eivät ole häiriintyneet tuulivoimalan aiheuttamasta äänestä.

Voiko voimala-alueella ulkoilla?

Kyllä voi. Voimalat eivät rajoita liikkumista tai esim. metsästämistä alueella. Sähköasema on lain mukaan suojattava aidalla, mutta tuulivoimaloita ei. Talvella turbiinien alla oleilua kannattaa välttää, jos on olemassa riski, että voimalasta putoaa jäätä.

Miksi juuri tänne rakennetaan tuulivoimaloita?

Tuulivoimalahankkeiden sijoittumisessa tärkein tekijä on alueen soveltumien tuulivoimalle, eli mm. tuulisuus. Soveltuvuutta arvioitaessa selvitetään tarkkaan tuulivoimahankkeen vaikutukset alueelle.

Mitä hyötyä tuulivoimaloista on meille alueen asukkaille?

Sen lisäksi, että tuulivoimalat tuottavat puhdasta uusiutuvaa energiaa, tuulivoimaloiden rakentaminen työllistää paikallisia ihmisiä, ja kunta saa mm. kiinteistöveroa.

Kuunnellaanko tuulivoimapäätöksiä tehtäessä meidän mielipiteitämme?

Kyllä. Toimiva vuorovaikutus paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa on tärkeää Otsotuulelle. Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin aikana on mahdollista kertoa mielipiteitään hankkeista kirjallisesti tai suullisesti sitä varten järjestetyissä yleisötilaisuuksissa. Lisäksi kannustamme hankkeista kiinnostuneita ottamaan yhteyttä projektipäälliköihimme, joiden yhteystiedot löytyvät jokaisen hankkeen omalta sivulta.

Miten Otsotuuli hankkii maa-alueensa?

Suuri osa Otsotuulen hankkeista sijoittuu UPM:n omistamille maille. Lisäksi voidaan vuokrata maalta muiltakin maanomistajilta. Vuokraehdot sovitaan aina vuokralaisen ja vuokranantajan kesken.

Voiko tuulivoimaloista pudota jäätä ihmisten päälle?

Talvisaikaan on olemassa pieni riski, että lunta ja jäätä voi pudota tuulivoimalasta. Tästä johtuvia onnettomuuksia ei ole kuitenkaan raportoitu mm. Ruotsista.

Miten kauas tuulivoimalat näkyvät?

Voimalat voivat näkyä yli kymmenen kilometrin päähän, jos esimerkiksi puut eivät rajoita näkyvyyttä. Käytännössä näkyvyys rajoittuu paljolti selvästi pienemmälle etäisyydelle.

Mitä on tuulivoimalan aiheuttama välke?

Jos aurinko paistaa sopivassa kulmassa tuulivoimalan takaa, voimalan lavat voivat pyöriessään saada auringon välillä piiloon ja välillä näkyviin. Välkevaikutuksen esiintyminen selvittetään tietokonemallinnuksella ja voimalat sijoitetaan, niin ettei välke ei häiritse voimalan lähellä asuvia.

Häiritsevätkö voimalat televisiosignaalia?

Otsotuuli selvittää alueella kulkevat signaalit ennen tuulivoimaloiden rakentamista. Mahdolliset häiriöt voidaan ratkaista teknisesti rakentamisaikana mm. vahvistamalla signaaleja, suuntaamalla antenneja uudestaan ja tarvittaessa vahvistamalla antenniverkkoa.